×

Stressmanagement

Stress is op dit moment de grootste veroorzaker van (mentaal) verzuim in onze maatschappij.

Ondanks dat de stressproblematiek meer aandacht krijgt toch kan geconstateerd worden dat er de laatste jaren geen noemenswaardige verbeteringen plaatsvinden. Daarnaast valt op dat een groot deel van de aanpak meer een voorbeeld is van symptoombestrijding.

Gebleken is dat 40% van de Nederlandse bevolking zich vaak oververmoeid of opgebrand voelt. 1 op de 8 medewerkers geeft aan in sterke mate last te hebben van stress. Het aantal medewerkers dat burnout klachten heeft is binnen 6 jaar gestegen van 10 naar 13%. Velen daarvan vallen langdurig uit.

Het aantal medewerkers dat buiten de feitelijke werktijden werk verricht stijgt snel. Nu is dat 32% van de werkende bevolking. Het gaat hierbij vooral om hoger opgeleiden en 40 plussers. 13% geeft aan dit nooit te doen.

We worden overspoeld met tips, adviezen. nieuw bedachte aanpakken, zoals: sporten, meer naar buiten, gezond eten, denk positief, wees assertief etc. etc. en toch geeft dit niet een positieve wending aan het terugdringen van stress.

Dit komt omdat een belangrijk deel te maken heeft met ons brein. Een positief voorbeeld is dat wanneer men dagelijks bewust minimaal 20 minuten ontspant, dit al een duidelijke effect heeft in de mate van stressbeleving en het gevoel van energie. Deze personen hebben minder last van bijvoorbeeld stemmingswisselingen. Hierdoor krijgen externe omstandigheden minder impact op hun leven en het gevoel van welzijn.

Stress heeft niet alleen invloed op de gezondheid ook op de prestaties en inzetbaarheid heeft dit een negatieve doorwerking.

 

Kijken we naar werk gerelateerd stressfactoren dan staat bovenaan:

Leiderschap, organisatiecultuur;
Zelfbeeld en daarmee vermogen de werkrelatie met collega´s en klachten effectief aan te gaan;

  • timemanagement al dan niet veroorzaakt door bijvoorbeeld moeite hebben om nee te zeggen, zich onmisbaar voelen, de drang in control te blijven;
  • Een andere belangrijke factor is het meer en meer wegvallen van de scheiding werk en privé. Meer en meer organisaties hebben de faciliteiten om thuis te werken gestimuleerd. Vanuit de organisatie gezien zou dat een kostenbesparing opleveren door meer en meer te werken op flexplekken. Voor de medewerker die thuis is gaan werken betekent dit dat de discipline om zijn werkorganisatie strak te organiseren nadrukkelijk wordt In de praktijk blijkt dit voor velen lastig te zijn.

De organisatie en leiderschap als belangrijke stressfactor is reden om vanuit de overheid bij organisaties verplichtingen te stellen om stressvermindering aan te pakken.

 

De wet op psychosociale risico´s.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het aspect veiligheid , beïnvloed door dominantie, intimidatie, door irreële werkdruk/ planning.

Nu heeft het thema ‘boeien en binden’ waarmee bewust wordt gestuurd op mentale gezondheid en bevlogenheid, extra aandacht bij HRM en managers. Het aantal boeken en sprekers m.b.t. dit thema beleven goede tijden.

 

Piramide figuur –> Een meer gerichte aanpak om de werkdruk daadwerkelijk te kunnen beïnvloeden door kritische doorlichting op technische ondersteuning, relevantie en efficiency m.b.t. procedure/regelgeving.

Management en medewerkers zullen daarom intensiever met elkaar samenwerken in bijvoorbeeld de inrichting van de werkorganisatie. Meer en meer organisaties zijn daarbij al overgestapt naar het werken met zelflerende/zelfsturende teams. Dit maakt mogelijk dat er veel sneller ingespeeld kan worden op vraagstukken, behoeften en heel belangrijk het heeft een positieve invloed op betrokkenheid, bevlogenheid en het zich erkend voelen.

 

De psychosociale arbeidsbelasting is sinds 2007 opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten en discriminatie
  • werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg kunnen brengen.

Werkdruk wordt als zodanig erkend als een risico voor het welzijn en de productiviteit in een organisatie.

Het gaat m.n. om die werkdruk die fysieke en psychische effecten heeft op de werkdrukbeleving. Het uitgangspunt hierbij is dat een hanteerbare uitdagende werkdruk een positieve werkbeleving en hogere productiviteit kan geven en een lagere uitval door ziekte.

Er zitten dus meerdere kanten aan het aspect werkdruk. De individuele beleving vormt hierbij ook een belangrijke factor.

De balans tussen belastbaarheid en belasting speelt hierin een centrale rol en is per individu verschillend. Objectieve werkdruk is concreet meetbaar en subjectieve werkdruk is de persoonlijke ervaring/ beleving.

TeN heeft werkvormen en activiteiten ontwikkeld om stress op individueel niveau aan te pakken, met teams en met groepen samengesteld vanuit de open inschrijving.