×

Intervisiecoaching

Durf jij het aan om te leren van je collega’s?
Durf jij het aan om je als professioneel kwetsbaar op te stellen?
Wil jij samen met je collega’s toewerken naar een lerend team?

 

Waarom Intervisiecoaching?

Als lerende en professionele organisatie vormt intervisie een belangrijke activiteit. Immers wil een organisatie echt lerend zijn, dan is het noodzakelijk dat iedere medewerker reflecteert op zijn eigen handelen. Dit stopt niet nadat een opleiding is doorlopen, juist de reflectie tijdens het verrichten van werkzaamheden, voegt veel toe aan de professionaliteit.

Intervisiecoaching bij werkplekleren heeft zowel voor het team, als voor het individu en de organisatie een meerwaarde. Collectief leren van elkaars ervaringen en van daaruit kunnen voortbouwen, levert een hoge mate van zelfsturing/taakvolwassenheid op.

Centraal staat ieders persoonlijke relatie tot het besproken thema (ingebrachte case) en de reflectie daarop, die via inzicht leidt tot concrete actie. Het kunnen stellen van zelfreflectieve vragen en te komen tot persoonlijke bezinning zijn belangrijke doelen in dit proces.

Intervisanten denken met elkaar over de relatie tussen persoonlijke en professionele opvattingen naar aanleiding van knelpunten in de eigen werksituatie (Bellersen&Kohlman,2009). Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen of adviezen, maar door het stellen van vragen. Mede met het eigen analytisch en creatief vermogen krijgt iedere intervisant zicht op zijn ingebrachte probleem en het eigen innerlijk theater.

 

Wat is intervisie niet?

Werkoverleg, onderlinge advisering, het gezamenlijk oplossen van werkproblemen. Al gauw ontstaat het risico om vanuit het eigen ego-denkraam oplossingen aan te dragen.

 

Intervisie in essentie

  • Het optimaliseren van de professionele attitude;
  • Delen en leren van elkaars ervaringen, inzichten en ideeën;
  • Bespreken van elkaars wijze van redeneren en handelen/gedragspatronen;
  • Bespreken van de persoonlijke relatie van de inbrenger tot de ingebrachte case, door te vragen naar de beleving
  • Hier en nu gedeelde ervaringen benutten door waarnemingen van deelnemers te benoemen en deze te relateren aan de vraagstelling van de inbrenger;
  • Voortdurend verkennen en toepassen van nieuwe vaardigheden en werkvormen.