×

Gedragscode TeN medewerkers

Deze gedragscode heeft tot doel de status van de coach/trainer te verhelderen voor de overige bij het traject betrokken partijen, te weten:

  • de opdrachtgever
  • de medewerker(s)

De coach/trainer betracht de grootste zorgvuldigheid bij haar/zijn dienstverlening. In relatie met de opdrachtgever, medewerker(s) en derden zal een positie worden nagestreefd die gebaseerd is op vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De coach/trainer onthoudt zich van werkzaamheden die belangentegenstellingen ten gevolge kunnen hebben.

De coach/trainer aanvaardt slechts een opdracht als:

  • vooraf een intakegesprek heeft plaatsgevonden met de direct betrokkene al dan niet in aanwezigheid van de opdrachtgever;
  • te verwachten valt dat de opdracht redelijkerwijs vervuld kan worden;
  • de medewerker(s) voldoende gemotiveerd is/zijn c.q. gemotiveerd kan worden zich in dit verband in te spannen;
  • Een offerte in tweevoud geaccordeerd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Persoonlijke informatie over de medewerker(s) zal uitsluitend met diens toestemming aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Informatie over de voortgang van het proces qua planning en benodigde tijdsinvestering kan desgevraagd zonder toestemming van de medewerker aan de opdrachtgever worden verstrekt.

De coach/trainer zal de medewerker bij het intakegesprek kenbaar maken dat na overleg en op basis van argumenten, het de medewerker altijd vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden, te weigeren, of deze op ieder moment af te breken. Berichtgeving hierover aan de opdrachtgever zal door zowel de medewerker als door de coach/trainer worden verzorgd.